UCHWAŁA NR XX/97/04 RADY GMINY TUREK z dnia 29 czerwca 2004r.

                                       
UCHWAŁA  NR XX/97/04
                                                    RADY GMINY TUREK
                                        z dnia  29 czerwca 2004r.
w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
Samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze
zmianami), art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony
 Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami), art. 14 ust.3 i ust.6 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami),
oraz art.10 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
 niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz.1085 ze zmianami),
uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały  "Program Ochrony Środowiska" dla Gminy Turek, którego integralną częścią jest "Plan Gospodarki Odpadami".
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
 
     /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
Do Uchwały Rady Gminy Turek
Nr XX/97/04  z dnia 29 czerwca 2004r.
w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska" dla Gminy Turek
 
 
 
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, w/w ustawą Prawo Ochrony Środowiska art.17 ust.1 dla organów wykonawczych województwa, powiatu i gminy został wprowadzony obowiązek sporządzenia odpowiednio wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. W związku z powyższym Wójt Gminy Turek zlecił opracowanie "Programu Ochrony Środowiska" dla Gminy Turek, który uwzględnia wymagania, o których mowa w art.14 ww ustawy.
Projekt "Programu Ochrony Środowiska" dla Gminy Turek zgodnie z wymaganiami ustawowymi został przedstawiony do zaopiniowania przez organ wykonawczy powiatu tureckiego i uzyskał opinię pozytywną. Pozytywną opinię uzyskano również dla "Planu Gospodarki Odpadami" dla Gminy Turek, który podlegał zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa i Zarząd Powiatu. "Plan Gospodarki Odpadami" dla Gminy Turek stanowi integralną część "Programu Ochrony Środowiska" i został opracowany w trybie i na zasadach określonych w przepisach w/w ustawy o odpadach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz.620).
Termin uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska" dla gmin określony został przepisami art.10 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw do dnia 30 czerwca 2004 roku.
 
 
 
                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                           / Ireneusz Kolenda/