Uchwała Nr XXIV/118/04 Rady Gminy Turek z dnia 29 listopada 2004r.

                                                                                                          
 
Uchwała Nr XXIV/118/04
Rady Gminy Turek
z dnia 29 listopada 2004r.
 
 
w sprawie ustalenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
                  za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
 
 
 
                              Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr23 poz.220,  Dz.U. Nr62 poz.558, Dz.U. Nr113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203), art. 6 lit. "b" ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993r. Dz.U. Nr 94 poz. 431 ze zmianami : z 1994r. Dz.U. Nr 1 poz.3, z 1996r. Dz.U. Nr 91 poz. 409, z 1997r. Dz. U. Nr 43 poz. 272,  Dz.U. Nr 137 poz. 926,  z 1998r. Dz.U. Nr 108 poz. 681,  z 2001r. Dz.U. Nr 81 poz. 875,  z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz. 1680, z 2003r. Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. 162 poz. 1568) ,art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym  ( Dz.U.  Nr 200 , poz. 1682 ze zmianami: z 2002r. Dz.U. Nr 216 poz. 1826), art. 6 ust.1 pkt. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami: z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz.1683, z 2003r. .  Dz.U. Nr 96 poz. 874, Dz.U. Nr 110 poz. 1039, , Dz.U. Nr 188, poz. 1840 Dz.U. Nr 200, poz. 1953,  Dz.U. Nr 203 poz. 1966, z 2004r, Dz.U. Nr 92 poz. 880, Dz.U. Nr 92 poz. 884,  Dz.U. Nr 96 poz. 959, Dz.U. Nr 123 poz. 1291), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U.  Nr 62 poz. 718 ze zmianami: z 2001r. Dz.U. Nr 46 poz. 499, z 2002r. Dz.U. Nr74 poz. 676, Dz.U. Nr113 poz.984, z 2003r.  Dz.U. Nr 65 poz. 595z 2004r.  Dz.U. Nr 96 poz. 959) oraz art. 47 § 4 "a" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja
podatkowa / Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami: z 1997r. Dz.U. Nr 160 poz. 1083, z 1998r. Dz.U. Nr 106 poz. 668, z 1999r. Dz.U. Nr 11 poz.95, z 2000r. Dz.U. Nr 94 poz. 1037, Dz.U. Nr 116 poz. 1216, Dz.U. Nr 120 poz. 1268,  Dz.U. Nr 122 poz. 1315, z 2001 Dz.U. Nr 16 poz. 166, Dz.U. Nr 39 poz. 459, Dz.U. Nr 42 poz. 475, Dz.U. Nr 110 poz. 1189,Dz. U. Nr 125 poz. 1368, Dz. U. Nr 130 poz. 1452, z 2002r. Dz. U. Nr  89 poz. 804, Dz.U.  Nr 113 poz. 984,Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Dz.U. Nr 130 poz. 1188, Dz.U. Nr 137 poz. 1302, Dz.U. Nr 170 poz. 1660, z Dz. U. Nr 228 poz. 2255, Dz.U. Nr 228 poz. 2256, z 2004r. Dz.U. Nr 29 poz. 257, Dz.U. Nr 64 poz. 593, Dz.U. Nr 68 poz. 623, Dz. U. Nr 91 poz. 868, , Dz.U. Nr 116 poz. 1205, Dz.U. Nr 122 poz. 1288, Dz.U. Nr 123 poz. 1291, Dz.U. Nr 146 poz. 1546, Dz.U. Nr 162 poz.1692  Dz. U. Nr 173 poz. 1808/
Rada Gminy Turek uchwala  , co następuje :
 
§  1
 
Zarządza się pobór w drodze inkasa  podatku od nieruchomości ,  podatku rolnego oraz podatku leśnego należnych od osób fizycznych .
 
§  2
 Poboru inkasa będą dokonywać sołtysi.
 
§  3
 
Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się kwartalnie , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
§  4
 
Traci moc Uchwała Nr  XIII/66/03 Rady Gminy Turek z dnia  27 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości .
 
§  5
 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Turek .
 
§  6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku .
                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                     ( Ireneusz Kolenda )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Załącznik Nr 1
                                                                               do Uchwały Nr XXIV/118/04
                                                                               Rady Gminy Turek
                                                                               z dnia 29.11.2004r.
 
Wykaz wysokości  prowizji dla poszczególnych sołectw
za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości
 
                      lp.           nazwa sołectwa                           kwota
                                                                                     
1.              Albertów                                     350 zł.  
2.              Budy Słodkowskie                      210 zł. 
3.              Chlebów                                      232 zł.   
4.              Cisew                                          750 zł.  
5.              Dzierżązna                                  210 zł.  
6.              Grabieniec                                   353 zł. 
7.               Kalinowa                                     243 zł.
8.               Kaczki Średnie                            266 zł.
9.               Korytków                                    187 zł.
10.            Kowale Księże                            298 zł.                                   
11.            Obrzębin                                      441 zł.
12.            Obrębizna                                    210 zł.
13.            Pęcherzew                                   176 zł.
14.            Słodków Kolonia                         409 zł.
15.            Słodków                                       376 zł.
16.            Turkowice                                    529 zł.
17.            Szadów Księży                            243 zł. 
18.            Warenka                                       166 zł.
19.            Wietchinin                                    276 zł.
20.            Żuki                                              353 zł. 
 
 
 
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                         ( Ireneusz Kolenda )