Uchwała nr XXV/132/04 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2004 rok.

                                                                  Uchwała nr XXV/132/04
                                                                  Rady Gminy Turek
                                                                  Z dnia 30 grudnia 2004 rok.
 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy.
 
 
           Na podstawie art. 25 ust.4 i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / oraz §3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości i diet przysługującym radnemu Rady Gminy /Dz. U. Z 2000r. Nr 61, poz. 710 / oraz Rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy /Dz. U. Z 2000r. nr 66, poz. 8000
Rada Gminy uchwala się, co następuje:
 
                                                                        §1.
Ustala się dietę miesięczną dla Radnych Rady Gminy w wysokości 500.00 złotych / słownie pięćset złotych /
 
                                                                        §2.
Za każdą nieobecność radnego na posiedzeniach potrąca się 20% przysługującej diety określonej w §1.
 
                                                                        §3.
Wypłata diet następuje po 4 dniu każdego miesiąca
 
                                                                        §4.
W przypadku wykonywania przez Radnych Rady Gminy podróży służbowej samochodem nie będącym własnością gminy, przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek określonych przepisami §5 i 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju /Dz. U. Nr 151 poz. 1720 z 2001 /
 
                                                                        §5.
Traci moc uchwała nr IV /30/03 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych rady Gminy.
 
                                                                        §2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca  od 03 stycznia 2005 roku.
 
 
 
 
                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                          / Ireneusz Kolenda /