UCHWAŁA NR XXVII/141/05 Rady Gminy Turek z dnia 25 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXVII/141/05
Rady Gminy Turek
z dnia 25 lutego 2005 r.
 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
 
 
            Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, ze zmianami z 2003 r. w Dz.U. nr 137, poz. 1304, Dz.U. nr 203, poz. 1966, Dz.U. nr 213, poz. 2081 i Dz.U. nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Dz.U. nr 96, poz. 959 i Dz.U. nr 179, poz. 1845) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespole) obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. W ramach posiadanych środków finansowych można w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły (zespołu) od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub przyznać dodatkową zniżkę godzin, jeżeli:
a)    warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora,
b)    w szkole prowadzone są inwestycje i remonty kapitalne,
c)    dyrektor wykonuje zadania zlecone przez organ prowadzący.
 
§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
 
§ 4. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, obowiązkowy wymiar czasu pracy ustala się obliczając poszczególne części etatu wynikające z prowadzonych zajęć i sumując je. Jeżeli suma przekracza 1, to nadwyżka liczby 1 stanowi nauczycielskie godziny ponadwymiarowe.
 
§ 5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin prowadzonych przez pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach w pełnym wymiarze zajęć wynosi 20 godzin.
2. Przez zajęcia, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 7. Traci moc Uchwała Nr 26/2000 Zarządu Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespole) prowadzonych przez Gminę Turek.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
/Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/141/05
Rady Gminy Turek
z dnia 25 lutego 2005 r.
 
 
 
Lp.
 
Stanowisko kierownicze
 
Tygodniowy wymiar zajęć do:
 
1.
Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:
-    do 4 oddziałów
-    5-6 oddziałów
-    7-8 oddziałów
-    9-16 oddziałów
-    17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu) o liczbie:
-    12-16 oddziałów
-    17 i więcej oddziałów
 
12
10
8
5
3
 
9
7
2.
Kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej, liczący:
-    do 4 oddziałów
 
 
12
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
/Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXVII/141/05 Rady Gminy Turek z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
 
            Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny określa zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli sprawujących stanowiska kierownicze oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Ponadto określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
W myśl art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela kompetencje te należą do Rady Gminy.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie pismem nr KO.DKn. 071/5/05 z 7 lutego 2005 r.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turek, dnia 27 stycznia 2005 r.
 
OKZ. 0717 - 03/05
 
 
 
 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Delegatura w Koninie
ul. Sosnowa 10
62-510 Konin
 
 
 
 
            Na podstawie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zmianami) zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Turek.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego pisma.
 
 
 
Z poważaniem