UCHWAŁA NR XXXII/174/05 RADY GMINY TUREK z dnia 27.10.2005r.

                                                            
UCHWAŁA NR XXXII / 174 / 05
RADY GMINY TUREK
z dnia 27.10.2005r.
 
 
w sprawie:  wynagrodzenia Wójta Gminy Turek
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z późn. zm. /, art. 4 pkt. 1 i art. 21  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ oraz na podstawie  §§ 3, 7, 11, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  (DZ.U. Nr 33 poz. 264) oraz  ze  zmianą  w
Dz .U. Nr 146 poz.1223 z dnia 2 sierpnia 2005 r. Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się Panu Janowi Owczarkowi Wójtowi Gminy Turek następujące miesięczne wynagrodzenie:
a)    wynagrodzenie zasadnicze w kwocie                 3.893,00 zł
b)    dodatek funkcyjny w kwocie                              1.060,00 zł
c)    dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. kwotę    990,60 
d)    dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących przepisów
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2005r.
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr XVII / 89 /04 Rady Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek.
 
 
 
 
                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                              
                                                                            / Ireneusz Kolenda /