UCHWAŁA NR XXXIV/187/05 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/187/05
RADY GMINY TUREK
z dnia 29 grudnia 2005 r.
 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
 
            Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, ze zmianami z 2003 r. Dz.U. nr 90, poz. 844, Dz.U. nr 137, poz. 1304, Dz.U. nr 203, poz. 1966, Dz.U. nr 213, poz. 2081 , z 2004 r. Dz.U. nr 96, poz. 959, Dz.U. nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Dz.U. nr 10, poz. 71, Dz.U. nr 167, poz. 1397, Dz.U. nr 181, poz. 1526 i Dz.U. nr 179, poz. 1487) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/144/05 Rady Gminy Turek z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2005 rok
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
/Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XXXIV/187/05 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2006 rok
 
Organ prowadzący, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, ma obowiązek corocznie określać dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Regulamin wynagradzania nauczycieli został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału Gminy Turek.
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                 / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/187/05
Rady Gminy Turek
z dnia 29 grudnia 2005 r.
 
 
"Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek na 2006 rok"
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek na 2006 rok, zwany dalej regulaminem określa:
1)    wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2)    szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    szkole - należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, zespół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek,
2)    dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1,
3)    pracodawcy - należy przez to rozumieć szkołę, bądź w zależności od kontekstu dyrektora szkoły albo inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy,
4)    roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres od 01 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku następnego,
5)    klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
6)    uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
7)    tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
8)    rozporządzeniu płacowym - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181).
 
Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
 
§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat.
 1. Wysokość dodatku określa art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
 2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 5 rozporządzenia płacowego.
 3. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 4. Dodatek ten przysługuje:
1)    począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2)    za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
 1. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział III
Dodatek motywacyjny
 
§ 4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1)    uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a)    uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b)    umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów,
c)    pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
2)    jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a)    systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b)    podnoszenie umiejętności zawodowych,
c)    wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d)    dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,
e)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f)    rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g)    przestrzeganie dyscypliny pracy,
3)    zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a)    udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b)    udział w konferencjach przedmiotowych i innych,
c)    opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d)    prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e)    aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
 2. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy działający w imieniu pracodawcy.
 3. Średnia wartość dodatku motywacyjnego w szkole nie powinna przekraczać ogólnej wartości zabezpieczonych środków finansowych w wysokości:
-    2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
-    10 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum,
-    20 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów zespołów,
-    5 % wynagrodzenia zasadniczego wicedyrektorów.
 1. Dodatek motywacyjny w zależności od efektów pracy może wynosić od 2 do 20 % płacy zasadniczej.
 2. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
 
§ 5. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1)    stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
2)    wychowawstwo klasy,
3)    sprawowanie funkcji:
a)    doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,
b)    opiekuna stażu.
 1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie z dniem pierwszym najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli powierzenie obowiązków zastępstwa nie nastąpiło od dnia pierwszego danego miesiąca kalendarzowego.
 2. Wysokość dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela:
 
Lp.
Stanowisko
Miesięcznie w złotych
od
do
1.
Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:
-    do 8 oddziałów
-    od 9 do 16 oddziałów
-    17 i więcej oddziałów
 
192
224
335
 
446
500
780
2.
Wicedyrektor szkoły
192
446
3.
Kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej:
- do 4 oddziałów
 
112
 
224
4.
Wychowawca klasy:
-    w szkole podstawowej i gimnazjum
-    w przedszkolu
 
18
27
 
27
35
5.
Doradca metodyczny i nauczyciel konsultant
Opiekun stażu
15
15
 
 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku pracodawca uwzględnia w szczególności wielkość szkoły, liczbę uczniów, złożoność zadań wynikających ze stanowiska lub pełnionej funkcji, wyniki pracy szkoły oraz warunki organizacyjne, lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.
 2. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.
 4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w którym upływa termin. Dotyczy to również wcześniejszego odwołania ze stanowiska lub funkcji.
 5. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków, do których przypisany jest ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 6. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 1 miesiącu zastępstwa.
 7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział V
Dodatki za warunki pracy
 
§ 6. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w § 6 i § 7 rozporządzenia płacowego.
 1. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:
1)    stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac i zajęć,
2)    wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
 1. Wysokość dodatku ustala dla nauczycieli dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy w imieniu pracodawcy.
 2. Dodatek przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu pracowali w warunkach określonych w ust. 1.
 3. Nauczycielowi wykonującemu pracę w trudnych warunkach wymienionych w § 6 rozporządzenia płacowego przysługuje dodatek w następującej wysokości:
  1. 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę nauczania dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych,
  2. 25 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę nauczania dla nauczycieli szkół prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych,
  3. 5 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za pracę w warunkach określonych w § 6 pkt 1-7 i § 6 pkt 9-15 rozporządzenia płacowego.
 4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do jednego, wyższego dodatku.
 5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu i przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.
 
Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez  miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
 1. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
 2. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
 
§ 8. 1. Regulamin ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2006 roku.
 1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 2. Zmiana regulaminu może nastąpić w takim samym trybie, jaki jest wymagany do jego uchwalenia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
/Ireneusz Kolenda/