UCHWAŁA nr XXXVI/217/10 RADY GMINY TUREK z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego wraz ułamkową częścią gruntu w drodze przetargu w miejscowości Chlebów

 
Uchwała nr XXXVI/217/10
Rady Gminy Turek
z dnia 08 lipca 2010 r.
 
w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego wraz ułamkową częścią gruntu w drodze przetargu w miejscowości Chlebów

 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 13 ust.1, art. 28 oraz art. 37. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./ Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego numer 2 o powierzchni 42,27 m2 wraz ułamkową częścią gruntu, mieszczącego się w budynku wielolokalowym, położonym w miejscowości Chlebów, oznaczonym numerem porządkowym 16, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 122/1, dla której nieruchomości założona została księga wieczysta Nr 37104 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Turku.
 
§ 2. Zbycie lokalu nastąpi w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./.
 
§ 3. Traci moc § 1 ust. 5 Uchwały Nr XXIX/182/09 r. Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w przetargu oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali.
 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                             /Ireneusz Kolenda/