Uchwała Nr XIV/99/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008.


Uchwała Nr XIV/99/08
Rady Gminy Turek
z dnia 29 stycznia 2008 r.
 
w sprawie budżetu na rok 2008.
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i  i  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2 oraz  art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11  ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości15.476.685,00 zł, z tego:
- dochody  bieżące w kwocie 14.844.220,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 632.465,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.383.820,00  zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości
195.255,00 zł.
 
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 20.378.070,88 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 12.623.602,88 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń  6.848.739,07 zł
b) dotacje 136.103,00 zł,
w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury   65.500,00 zł,   - dla  Biblioteki Publicznej Gminy Turek
- celowe z budżetu na finansowanie  zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  60.000,00 zł.
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  lub pobranych w nadmiernej wysokości  przez świadczeniobiorców, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 5.000,00 zł.
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych  w wysokości 2%  uzyskanych wpływów z podatku rolnego  2.603,00  zł.
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz  innych j.s.t.  oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie  zadań bieżących dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  3.000,00 zł.
     
c) wydatki na obsługę długu 100.000,00 zł, 
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 7.754.468,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie  poszczególnych programów w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Kwota wydatków określana w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.383.820,00  zł  zgodnie z załącznikiem nr 3;
 
§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w wysokości  53.000,00zł, 
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.
 
§ 4 .1. Deficyt budżetu w kwocie  4.901.385,88 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu  zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie  3.500.000,00 zł., przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w  kwocie  281.647,00 zł. i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.210.334,88 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.  
 
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości   80.000,00 zł.
2) celową w wysokości 30.000,00 zł.  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 
1) przychody 600.000,00 zł, 
2) wydatki 824.857,60 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych  kredytów i pożyczek  w kwocie 4.000.000,00 zł  z tego na:
1. na  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  500.000,00 zł.
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu  3.500.000,00 zł.
 
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5; 
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3) zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między  paragrafami i rozdziałami  w ramach działu , w tym zmian w planie wydatków  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
5) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania  nowych zadań budżetowych,
6) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe  i wydatków majątkowych na wydatki bieżące nie więcej niż do 20% planowanych wydatków majątkowych,
7) dokonywania przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 
 
§ 9. Ustala się sumę  200.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
 
§ 10. Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:
1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2007 roku i latach poprzednich są przyjmowane na dochody budżetu.
2. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek organizacyjnych gminy na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków do wysokości 1 000,00 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić w terminie 14 dni, nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2008r.
3. Pracownikom jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy do wysokości 2 000,00 zł. Zaliczki te muszą zostać rozliczone  do dnia 28 grudnia 2008r.
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.
 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 

                                                                                           Przewodniczący Rady 
                                                                                             /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/99/08
Rady Gminy Turek
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie:  budżetu Gminy Turek na 2008 rok.
 
       W budżecie  gminy na 2008 rok uwzględniono dochody  określone w ustawie z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   oraz zadania rady w sferze usług publicznych.
Dochody budżetu gminy planuje się w kwocie 15.476.685,00  zł. natomiast wydatki planuje się w wysokości 20.378.070,88zł.
 
Deficyt budżetu w kwocie 4.901.385,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu  zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000,00 zł., przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w  kwocie  281.647,00 zł. i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.210.334,88zł.

Rozchody  budżetu zaplanowano w kwocie 90.596,00 zł. z przeznaczeniem  na   spłaty rat  kredytu  i pożyczki zaciągniętych  w 2005 roku, w tym:
1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przeznaczona na remont kapitalny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Słodków w kwocie 160.000,00 zł. W 2006 roku spłacono 30.000 zł.,w 2007 roku kwota 26.000 zł.  pozostała do spłaty do 2010 roku  kwota 104.000 zł., rata w 2008 roku – kwota 26.000 zł.
2. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska przeznaczony na remont kapitalny Zespołu Szkolno_Przedszkolnego w m. Słodków w kwocie 306.839,00 zł.  W 2006 roku spłacono 64.596 zł., w 2007 r.  64.596 zł. Pozostała do spłaty do 2010 roku , kwota 177.647 zł., rata w 2008 roku – kwota 64.596 zł. W załączniku Nr1 do uchwały budżetowej na 2008 rok, wyszczególnione zostały  planowane dochody budżetowe  sklasyfikowane wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 
Przyjęto wielkości dotacji jak również  wydatków na zadania zlecone  i powierzone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 2.382.600,00 zł., dotacje na zadania zlecone  przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Koninie w kwocie 1.220,00 zł.
 
W dziale rolnictwo zaplanowano dochody z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie w kwocie  1.056 zł.
W  gospodarce  gruntami i nieruchomościami  przyjęto następujący plan  dochodów   :
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości  w kwocie 19.500,00 zł.  – czynsze za lokal , dzierżawa w kwocie  25.000,00 zł.   Zmniejszenie dochodów spowodowane jest  zakończeniem umowy dzierżawy bazy po SKR w m. Słodków, którą zaplanowano zbyć w 2008 roku i  zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie  272.012,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego  przysługującego osobom fizycznym  w prawo własności  nie będzie występowało w 2008 roku.
- pozostałe odsetki w kwocie  1.000,00 zł.
W dziale 750 planuje się różne dochody w kwocie  2.000,00zł. w tym :  opłaty za specyfikacje,  oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach terminowych w kwocie 30.000,00  zł.
Również w tym rozdziale zaplanowano  dochody jednostek samorządu terytorialnego  związane  z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych  zdań zleconych ustawami (wydawanie dowodów osobistych) w kwocie  1.000,00 zł.
 
Planowane dochody od osób prawnych , od osób fizycznych  i od innych jednostek  nie posiadających osobowości prawnej  planuje się w wysokości 5.921.707,00 zł.
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i  opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się w kwocie 2.492.709,00 zł. , w tym:
- podatek od nieruchomości  w kwocie 2.344.800,00 zł.
- podatek rolny w kwocie 173,00 zł.
- podatek leśny  w kwocie 24.800,00 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie 42.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł.
- dotacje otrzymane z  funduszy celowych na realizację zadań bieżących  jednostek sektora finansów publicznych  zaplanowano w kwocie 78.136,00  zł.
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych  oraz podatków i opłat  lokalnych od osób fizycznych planuje się w kwocie  755.000,00 zł. w tym:
- podatek od nieruchomości  w kwocie 366.000,00 zł.
- podatek rolny w kwocie 130.200,00 zł.
- podatek leśny  w kwocie 1.800,00  zł
- podatek od środków transportowych w kwocie 109.000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn  zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. nie planuje się wpływów z opłat od posiadania psów.
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano  w kwocie 8.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 130.000,00  zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano  w kwocie 7.000 zł.
 
Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej  osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej   zostały zaplanowane  w kwocie 1.500,00 zł.
W rozdziale  75618 planuje się wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
 
Dochody  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w kwocie 54.000 zł.  Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w kwocie  15.000,00 zł.
 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.  na podstawie odrębnych ustaw (opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego itp.) zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł.
 
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 16.000 zł.
 
Wpływy  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów  w kwocie 2.524.998,00 zł.
 
Wpływy z  podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. 
 
Wielkość subwencji na 2008 rok  przedstawia się następująco :
-   część oświatowa subwencji ogólnej  w kwocie   4.394.343,00 zł.,
- część  wyrównawcza subwencji ogólnej  wynosi 1.773.690,00 zł.
-  część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 13.849,00  zł., 
W oświacie w wychowaniu zaplanowano  dochody z tytułu odpłatności  za pobyt dziecka  w przedszkolu w  kwocie 45.000,00 zł. oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   na realizację własnych zadań  bieżących gmin w kwocie 29.955,00zł.
W dziale 852 wprowadzono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   na realizację własnych zadań  bieżących gmin w kwocie 165.300,00  zł. oraz  wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000,00zł.
 
W  budżecie na 2008 rok zakłada się dochody  z wpłat na kolonie letnie w kwocie 32.000,00  zł.
W rozdziale 92195  zaplanowano środki na dofinansowanie  własnych inwestycji gmin  pozyskane z innych źródeł  w kwocie 360.453,00 zł. na budowę Zespołu Dworsko Parkowego  w m. Słodków  - zadanie zrealizowane w 2006 roku.
 
W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wykazane są planowane wydatki budżetu, sklasyfikowane wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
W ramach zadań własnych  wyszczególnione są wydatki  na finansowanie inwestycji , dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy , wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na zadania bieżące jak również wydatki na obsługę długu publicznego.
W zakresie wydatków  w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na realizacje zadań bieżących , następnie na działalność inwestycyjną.
W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki  w kwocie 12.533.602,88 zł.
w tym :
dz. 010 -Rolnictwo  i łowiectwo – 11.833 zł. (konserwacja rowów melioracyjnych, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, składki na Związek Międzygminny  Wodociągów i Kanalizacji),
dz. 600 – Transport i łączność – 250.000,00 zł. (żwirowanie , równanie dróg, konserwacja rowów przydrożnych, utrzymanie przystanków autobusowych, odśnieżanie).
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 91.500,00 zł.  (utrzymanie  mienia komunalnego, koszty wyceny, ogłoszenia, odszkodowania za przejęte grunty, podatek VAT).
dz. 710 – Działalność usługowa – 155.000,00 zł. – koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy.
dz. 750 – Administracja publiczna -1.419.000,00  zł. (koszty związane z bieżącym utrzymaniem  administracji, wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń , energia. zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne ,  diety dla sołtysów, diety dla radnych , składki na WOKiSS w Poznaniu.)
W roku 2008 zakłada się wzrost  wynagrodzeń o 2,3 %,.
dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 188.255,00 zł. (utrzymanie chotniczych straży pożarnych , zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego ),
Planuje się dotację celową dla OSP w m. Kaczki Średnie na zakup samochodu bojowego wraz z wyposażeniem i oznakowaniem w kwocie 40.000,00 zł. i dotację dla OSP w m. Wietchinin na dofinansowanie budowy garażu do samochodu bojowego w kwocie 20.000,00 zł.
 dz. 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej – koszty poboru podatków  , prowizje  w kwocie 44.000,00 zł.
dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 100.000,00 zł. (odsetki od pożyczki i kredytów   zaciągniętych w 2005r. oraz zaplanowano  odsetki od kredytów na pokrycie występującego  w ciągu roku  deficytu budżetu i odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2008 roku.
dz. 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł. i rezerwę celową w kwocie 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na  realizację zadań własnych  z zakresu zarządzania kryzysowego.
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.666.408,00 zł. ( utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne szkół podstawowych , gimnazjum ,  przedszkoli  ,  koszty dowozów dzieci do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, utrzymanie ciągnika   do obsługi szkół).
Wielkość wynagrodzeń  podwyższono o 2,3 %   dla pracowników obsługowych  . Nie przewiduje się zmian organizacyjnych w szkołach podstawowych.
dz.  851 – Ochrona zdrowia – 158.206,88 zł. (koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy Turek . Zwiększono planowane środki o kwotę 104.206,88 zł. gdyż zostały rozliczone  środki z lat ubiegłych.
dz. 853 – Pomoc społeczna – 479.400,00 zł (zasiłki z opieki społecznej , koszty utrzymania GOPS-u ze środków własnych i dotacji na zadania własne , dodatki mieszkaniowe i usługi opiekuńcze, dożywianie w szkołach).
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 58.950,00 zł. zaplanowano środki na kolonie letnie oraz stypendia dla uczniów.
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  420.030,00 zł.
( koszty konserwacji i zużycia  energii elektrycznej  oświetlenia ulicznego, utrzymanie czystości, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni)
dz.  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 78.500,00 zł. (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słodkowie  w kwocie 65.500,00 zł. oraz  energia w świetlicach i klubach wiejskich ,  koszty gminnych dożynek)
dz. 926 – Kultura fizyczna i sportowa – 8.700,00 zł. – (nagrody i koszty związane z propagowaniem  kultury fizycznej i sportowej na terenie gminy lub miasta).
Zaplanowano w budżecie wydatki  na Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych i występuje tylko w gimnazjum i Urzędzie Gminy.
 
W zakresie gospodarki Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  planuje się przychody  w wysokości 600.000 zł. ,oraz wydatki w wysokości 824.857,60 zł angażując środki z 2007 roku w kwocie 224.857,60 zł. z przeznaczeniem na :
1 . Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i  przedłużenie przepustów pod ulicą  wraz z  ciągiem pieszo-rowerowym w m. Żuki  w kwocie  363.860,00 zł.  Termin realizacji 2008 rok , ze środków własnych i pożyczki z WFOŚr.
2. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym w  ramach przebudowy drogi w m. Słodków. w kwocie 224.857,60 zł.
3. Budowa odcinków sieci   wodociągowej  na kwotę 235.140 zł. w 
tym:
- Albertów ok. 1.262 m  - 49.200 zł.
- Warenka  ok. 300 m  - 18.000 zł.
- Słodków Kol.  ok. 150 m  - 9.000 zł.
- Słodków Kol.  ok. 200 m – 12.000 zł.
- Słodków Kol. ok 100 m  - 6.000 zł.
- Słodków Kol.  ok. 200 m – 12.000 zł.
- Obrzębin ok. 412 m – 24.720 zł.
- Obrzębin ok. 200 m  - 12.000 zł.
- Obrzębin  ok. 100 m – 6.000 zł.
- Korytków ok. 162 m – 9.720 zł.
- Szadów Księży ok. 175 m – 10.500 zł.
- Obrębizna ok. 300 m  - 18.000 zł.
- Turkowice ok. 100 m – 6.000 zł.
- Budy Słodkowskie ok. 500 m – 30.000 zł.
- Kaczki Średnie ok. 200 m – 12.000 zł
3. Opłaty od rachunku bankowego w kwocie 1.000,00 zł.
 
Planując wydatki majątkowe  na 2008 r. zakłada  się:
 
1. Wpłaty  na Związek Między Gminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w kwocie 36.000,00 zł. na opracowanie studium wykonalności na  realizację inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów wodociągowych na terenie gminy.
2. Budowa dróg na terenie gminy. Termin realizacji 2008 r. ze środków własnych:
a) droga  Kaczki Średnie o dł. 0,725 km na wartość 355.853 zł.
b) droga Słodków  o dł. 0,490 km na wartość 399.897 zł.
c) droga Grabieniec o dł. 0,765 km na wartość 685.750 zł.
d) droga Cisew o dł. 0,300 km na wartość 256.500 zł.
e) droga Szadów Księży o dł. 0,300 km na wartość 231.000 zł.
3. Wykup gruntów pod chodnik w m. Turkowice na wartość 25.000 zł.
4. Zakup komputerów i programów komputerowych, centrali telefonicznej  na wartość 31.000 zł. dla Urzędu Gminy. Zadanie te  zostanie  zrealizowane ze środków  własnych gminy, termin realizacji 2008r.
5. Remont budynku Urzędu Gminy i utwardzenie placu przed budynkiem na wartość 250.000 zł. Zadanie realizowane w 2008 r. ze środków własnych.
6. Utwardzenie placu przed budynkiem OSP w m. Turkowice  ok. 135 m2 na wartość 20.000 zł.
7. Budowa gimnazjum w m. Słodków.
Wartość zadania około 4.326.766,74 zł. Termin realizacji 2005 - 2008r.
W do końca 2007  roku  wydatkowano kwotę  1.585.538,74 zł. 
Na  2008 rok planuje się środki w kwocie 2.741.228 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych i kredytu zaciągniętego w 2008 roku.
8. Budowa parkingu przy ZSP w Słodkowie na wartość około 80.000 zł.
9. Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przedłużenie przepustów pod ulicą  wraz z ciągiem pieszo - rowerowym w m. Żuki 2.325.240 zł. 
Zadanie realizowane w 2008 roku ze środków własnych i pożyczki z WFOŚr.
10. Budowa  kolektora kanalizacji deszczowej  wraz z ciągiem pieszo - rowerowym  w ramach przebudowy drogi w m. Słodków  Kol. 117.000zł.- zakończenie zadania z 2007 roku
11. Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  w kwocie 200.000 zł. na budowę  oświetlenia w m.  Żuki , Grabieniec i Korytków .
 
 
Załączniki: