Zarządzenie Nr 43/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2011-2018

 
Zarządzenie Nr 43/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 15 listopada 2010 r.
 
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2011-2018
 
       Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz,U, Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust.3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek w brzmieniu  określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2.
 
Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3.
 
1.Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2011-2018 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Turek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 zarządzenia.
 
§ 4.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 5.
 
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
 
 
                                                                                   Wójt
                                                                       /-/ Jan Owczarek
 
Załączniki: