Zarządzenie nr 44/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2011 rok

 
Zarządzenie Nr 44/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Turek  na 2011 rok.
 

       Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z  2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm ) Wójt Gminy Turek zarządza co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się projekt budżetu gminy Turek  na 2011 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Do projektu budżetu dołącza się  uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu  załącznika  Nr 2.
 
§ 2.
 
Przedkłada się projekt budżetu na 2011 rok Radzie Gminy Turek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 
§ 3.
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                            

                                                                                 Wójt Gminy Turek
                                                                                  /-/ Jan Owczarek
 
Załączniki:

Projekt budżetu Gminy Turek na 2011 rok