Zarządzenie Nr 31/10 Wójta Gminy Turek z dnia 25 sierpnia 2010 r.

 
Zarządzenie Nr 31/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
 
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku  Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu  
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVIII/204/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu  i formy sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i instytucji kultury za I półrocze Wójt Gminy Turek zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Przekazuje się Radzie Gminy Turek  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu:
1. Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2010 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie za I półrocze 2010 roku.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                          Wójt Gminy Turek
                                                                           /-/ Jan Owczarek
 
 
 
Załączniki: