Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy Turek z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Zastępcy Wójta Gminy T

 
Zarządzenie Nr 19/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 25 sierpnia 2008 r.
 
w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Zastępcy Wójta Gminy Turek
 
       Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1
Powierzenie prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w imieniu Wójta Gminy Turek Zastępcy Wójta Gminy Turek na mocy niniejszego zarządzenia daje uprawnienie do ich prowadzenia pod nieobecność Wójta.
 
§2
Ustala się następujący zakres spraw Gminy Turek powierzonych do prowadzenia Zastępcy Wójta Gminy Turek w przypadku zaistnienia okoliczności określonej w § l zarządzenia:
- wymienionych w art. 30 ustawy o samorządzie gminnym,
- składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
- kierowanie bieżącymi sprawami Gminy Turek oraz reprezentowanie Jej na zewnątrz,
- sprawy wymienione w art. 31 a, art. 31b oraz art. 33 ust. 1 i 5 w/w ustawy,
- wydawanie decyzji we wszystkich indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do kompetencji Wójta w Jego imieniu,
- podejmowanie decyzji w zakresie procedur określonych ustawą o zamówieniach publicznych, w tym wobec ustaleń przedkładanych przez komisje przetargowe,
- sprawy określone w § 15 Zarządzenia Nr 13 / 08 Wójta Gminy Turek z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turek za wyjątkiem pkt. 10 i 11 § 15 Regulaminu.
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.
 
§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Turek z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Zastępcy Wójta Gminy Turek.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                         Wójt
                                                                                              /-/ Jan Owczarek