Dostęp do informacji publicznych


 
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058) każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, którą udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informację, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się na wniosek.

Prawo do informacji publicznej w myśl art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można:
 
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 
Udostępnianie informacji publicznej następuje również poprzez wstęp na posiedzenia organów kolegialnych, pochodzących z powszechnego wyboru.
 

Do pobrania: