UCHWAŁA NR XIII/75/11 RADY GMINY TUREK z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok

UCHWAŁA NR XIII/75/11

RADY GMINY TUREK

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.)

Rada Gminy Turek uchwala, co następuje

§ 1. Zwalnia z podatku od nieruchomości:

1. grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2. budynki mieszkalne lub ich części wykorzystywane na cele mieszkaniowe,

3. grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

4. grunty użytkowane rolniczo figurujące w ewidencji gruntów jako użytki kopalniane i tereny różne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia  2012 i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2012 rok.

 

                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                             /-/ Ireneusz Kolenda