Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 26 stycznia 2015 r.


Zarządzenie Nr 5/2015
Wójta Gminy Turek
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Działając w imieniu Wójta Gminy Turek jako jego Zastępca, na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami.), ustalam co następuje: 

 

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1. Katarzyna Skotarek - Przewodniczący
2. Emilia Kurzawa - Sekretarz
3. Anna Brożek - Członek
4. Sylwia Furmańska - Członek


§ 2

Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kalinowa i Szadów Pański - etap II".


§ 3

Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z wykonawcą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Zup. Wójta
/-/ Łukasz Mielcarski
Zastępca Wójta


Załączniki: