V Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

16 lutego 2015 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:30,

w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

V Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Turek.

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin;

- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turek na lata 2015-2020;

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2015-2020 dla Gminy Turek;

- w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/304/14 Rady Gminy Turek z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;

- w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Turek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

- w sprawie przystąpienia Gminy Turek do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.

9. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda