Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r.


Zarządzenie Nr 18/2015
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
§ 1
Ustala się wytyczne w sprawie organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek oraz tryb opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016, stanowiące Załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

 

Załączniki: