UCHWAŁA NR IX/46/15 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2015 roku


Uchwała Nr IX/46/15

Rady Gminy Turek
z dnia 15 czerwca 2015 roku

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową przez Gminę Turek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2.870.000,00 zł.(słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia".
2. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2015 i 2016 roku. Rata otrzymanej pożyczki w 2015 roku kwota 1.722.000,00 zł., w 2016 roku kwota 1.148.000,00 zł.

§ 2

Zobowiązanie z tytułu pożyczki długoterminowej, o której mowa w § 1, zostanie pokryte z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej.

§ 3

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie pożyczki, o której mowa w § 1, do kwoty dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych, odsetek oraz kosztów z tym związanych, pobranej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w postaci weksla „in blanco".

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda