Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 24 sierpnia 2015 r.


Zarządzenie Nr 52/2015
Wójta Gminy Turek
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w składzie:

1. Karol Mikołajczyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący Komisji,
2. Krzysztof Franikowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Członek Komisji,
3. Elżbieta Tomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach - Członek Komisji,
4. Iwona Wierzbicka - ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej - Członek Komisji,
5. Tomasz Poniecki - ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej - Członek Komisji,
6. Zbigniew Ryczyński - przedstawiciel MOZPOiW NSZZ „Solidarność" - Członek Komisji.

§ 2. Celem prac Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Agaty Jasnowskiej.

§ 3. Komisja przeprowadzi egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 27 sierpnia 2015 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk