Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2015 r.


Zarządzenie Nr   63 /2015

Wójta  Gminy Turek
z dnia  30 września   2015  roku 
                                                                                       
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok


Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 2  Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zarządzam, co następuje:
              
§ 1
W Uchwale  Nr IV/16/15  Rady Gminy Turek z dnia  21 stycznia 2015  roku w sprawie  uchwały budżetowej   na rok 2015, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr  7/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na  2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na   2015 rok,
- Uchwałą Nr XI/50/15 Rady Gminy Turek z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na   2015 rok,
- Uchwałą Nr XII/55/15 Rady Gminy Turek z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
- Zarządzeniem nr 61/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek  na rok 2015
- Uchwałą nr XIII/65/2015 Rady Gminy z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany  w  budżecie Gminy Turek   na rok 2015

wprowadza się następujące zmiany:
 
1.W § 1,  w ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę  26.343.335,66  zł. zastępuje się kwotą 26.450.309,66 zł z tego:
- dochody bieżące  kwotę  24.312.381,31zł. zastępuje się kwotą  24.419.355,31zł.

2. W § 2, w  ust. 1  wydatki budżetu gminy kwotę  28.783.639,41 zł. zastępuje się kwotą  28.890.613,41 zł.

3. W § 2 , w ust. 1, w pkt.1 wydatki bieżące kwotę 21.607.119,74 zł. zastępuje się kwotą 21.714.093,74 zł.

4.  W załączniku Nr 1 „dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając dochody budżetu o kwotę  106.974,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów wprowadza się:
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
801
80101
2030
4.600,00zł
 
b) w planie dochodów zwiększa się:
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zwiększenia
Plan                         po zmianach
852
85213
2030
2.374,00zł
9.200,00zł
852
85212
2010
100.000,00zł
2.184.623,00zł
 
       
5.  W załączniku Nr 2 „wydatki"  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 106.974,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków zwiększa się:
  
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zwiększenia
Plan po zmianach
 
852
85212
3110
100.000,00zł
2.056.522,00zł
852
85213
4130
2.374,00zł
20.289,00zł
801
80101
4010
404,91
3.643.275,71zł
801
80101
4300
5.678,00zł
127.468,00zł
801
80101
4170
20,00zł
17.220,00zł
801
80110
4260
3.000,00zł
31.000,00zł
801
80146
4700
950,00zł
 
14.474,00zł
921
92195
4170
3.600,00zł
5.600,00zł
921
92195
4210
7.000,00zł
W tym 5 tyś z rezerwy
33.140,26zł
801
80101
4240
4.600,00zł
54.592,01zł
801
80103
4040
150,00zł
22.950,00zł
801
80110
4210
1.300,00zł
38.790,00zł
 
  b)  w planie wydatków zmniejsza się:
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmniejszenia
Plan po zmianach
801
80101
4040
170,00zł
287.680,00zł
801
80101
4210
5.800,00zł
272.109,12zł
801
80101
4280
260,00zł
2.440,00zł
801
80101
4360
800,00zł
10.200,00zł
801
80101
4430
118,00zł
6.502,00zł
801
80103
4010
404,91zł
244.695,09zł
801
80110
4300
3.000,00zł
13.700,00zł
801
80146
4210
250,00zł
4.900,00zł
921
92195
4300
5.600,00zł
62.500,00zł
801
80146
4410
700,00zł
6.076,00zł
758
75818
4810
5.000,00zl
110.600,00zł
 
   
6. W Załączniku  Nr 4 do uchwały budżetowej: „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych ustawami„ wprowadza się zmiany wnastępujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów zwiększa się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmiany
Plan                            po zmianach
852
85212
2010
100 000,00zł
2.184.623,00zł
 
 
           
7. W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej: „Wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków zwiększa się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmiany
Plan                              po zmianach
852
85212
3110
100 000,00zł
2.056.522,00zł
 
 
      
 § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.     


Wójt
/-/ Karol MIkołajczyk