XIV Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zawiadamiam, że w dniu

26 października 2015 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Turek.

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie ustalenia zasad obciążenia nieruchomości, będących drogami wewnętrznymi, stanowiących własność Gminy Turek służebnościami przesyłu;

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/181/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;

- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turek;

- w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turek;

- w sprawie zmiany budżetu na rok 2015;

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.

10. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda