Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2015 roku


Zarządzenie Nr 68/2015
Wójta  Gminy Turek
z dnia  15 października 2015 r.
                                     
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
 
Na podstawie art. 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zarządzam, co następuje:
              
§ 1

W Uchwale  Nr IV/16/15  Rady Gminy Turek z dnia  21 stycznia 2015  roku w sprawie  uchwały budżetowej   na rok 2015, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr  7/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na  2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na   2015 rok,
- Uchwałą Nr XI/50/15 Rady Gminy Turek z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na   2015 rok,
- Uchwałą Nr XII/55/15 Rady Gminy Turek z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
- Zarządzeniem nr 61/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek  na rok 2015
- Uchwałą nr XIII/65/2015 Rady Gminy z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany  w  budżecie Gminy Turek   na rok 2015
-Zarządzenia nr 63/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2015w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
-Zarządzenia nr 67/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 pażdziernika 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015

wprowadza się następujące zmiany:
 
1.W § 1,  w ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 26.450.309,66 zł zastępuje się kwotą 26.457.642,65zł z tego:
- dochody bieżące  kwotę  24.419.355,31zł. zastępuje się kwotą  24.426.688,30 zł.

2. W § 2, w  ust. 1  wydatki budżetu gminy kwotę   28.890.613,41 zł.  zastępuje się kwotą  28.897.946,40

3. W § 2 , w ust. 1, w pkt.1 wydatki bieżące kwotę  21.714.093,74 zł zastępuje się kwotą 21.721.426,73 zł.

4.  W załączniku Nr 1 „dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 7.332,99 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów zwiększa się:
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zwiększenia
Plan                         po zmianach
852
85214
2030
6.808,00zł
80.000,00zł
801
80110
2010
524,99zł
22.999,39zł
 
       
5.  W załączniku Nr 2 „wydatki"  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 7.332,99 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków zwiększa się:
  
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zwiększenia
Plan po zmianach
 
801
80101
3260
3.641,79zł
3.641,79zł
801
80101
4010
737,00zł
3.644.013.71zł
801
80110
3260
925,80zł
925,80zł
801
80110
4240
524,99zł
22.999,30zł
801
80110
4260
(rezerwa)4.000,00zł
35.000,00zł
801
80110
4300
(rezerwa)3.000,00zł
16.700,00zł
852
85204
4330
1.500,00zł
5.500,00zł
852
85214
3110
6.808,00zł
222.827,00zł
852
85219
4010
1.850,00zł
163.950,00zł
852
85219
4110
337,00zł
31.137,00zł
852
85219
4210
46,00zł
4.296,00zł
852
85219
4280
150,00zł
250,00zł
852
85219
4300
1.500,00zł
21.500,00zł
852
85295
4010
932,00zł
932,00zł
852
85295
4110
169,00zł
169,00zł
852
85295
4120
23,00zł
23,00zł
 
  b)  w planie wydatków zmniejsza się:
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmniejszenia
Plan po zmianach
758
75818
4810
7.000,00zł
103.600,00zł
801
80103
4010
409,00zł
244.286,09zł
801
80106
4010
328,00zł
317.426,66zł
852
85206
4010
1850,00zł
37.773,00zł
852
85206
4110
337,00zł
6.873,00zł
852
85206
4120
46,00zł
931,00zł
852
85219
4210
1.500,00zł
13.500,00zł
852
85219
4360
1.650,00zł
1.350,00zł
852
85295
3110
1.124,00zł
116.800,00zł
854
85415
3260
4.567,59zł
6.105,41zł
  
 
6. W Załączniku  Nr 4 do uchwały budżetowej: „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych ustawami„ wprowadza się zmiany  wnastępujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów zwiększa się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmiany
Plan                            po zmianach
801
80110
2010
524,99zł
22.999,39zł
 

7. W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej: „Wydatki związane z realizację zadań z zakresu  administracji rządowej i innych  zadań zleconych ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota wprowadzona
852
85295
4010
932,00zł
852
85295
4110
169,00zł
852
85295
4120
23,00zł
 
b) w planie wydatków zwiększa się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmiany
Plan po zmianach
801
80110
4240
524,99zł
22.999,39zł
 
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmiany
Plan po zmianach
852
85295
3110
1.124,00zł
100,00zł
 
      
 § 2.
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Wójt Gminy Turek
  /-/ Karol Mikołajczyk