UCHWAŁA NR XVIII/102/16 RADY GMINY TUREK z dnia 22 lutego 2016 r.


Uchwała Nr XVIII/102/16
Rady Gminy Turek

z dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu skargi Pana Tomasza Kluski, Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pana Tomasza Kluski z dnia 15 stycznia 2016 r. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Turek do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda