UCHWAŁA NR XIX/105/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIX/105/16
Rady Gminy Turek

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.163 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Turku.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/200/13 Rady Gminy Turek z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

§ 4. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki: