UCHWAŁA NR XIX/106/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIX/106/16
Rady Gminy Turek

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 220 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej z budżetu gminy Turek w roku 2016 dla Powiatu Tureckiego w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

§ 2. Jednostką realizującą zadanie będzie Powiat Turecki a Gmina Turek przekaże na realizację wyżej wymienionego zadania kwotę 20.000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Tureckim a Gminą Turek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z  dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda