UCHWAŁA NR XIX/107/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIX/107/16
Rady Gminy Turek

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/179/13 Rady Gminy Turek  z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 6c ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/179/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2435