UCHWAŁA NR XIX/109/16 RADY GMINY TUREK z dnia 21 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIX/109/16
Rady Gminy Turek

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, określonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie ustalana na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6,70 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 ust. 1, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/181/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2013 r., poz. 1621) oraz Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Gminy Turek z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXXI/181/13 Rady Gminy Turek z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty(Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 6404).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

jednolity identyfikator aktu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2437