UCHWAŁA NR XX/121/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XX/121/16
Rady Gminy Turek

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słodków.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej w miejscowości Słodków przedstawionej na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały określającym jej przebieg, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 98/11, oznaczonej kolorem żółtym, nadaje się nazwę „Cyprysowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki: