UCHWAŁA NR XX/126/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XX/126/16
Rady Gminy Turek

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia, i Żuki".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 446) oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie się pożyczki długoterminowej przez Gminę Turek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 270 000,00zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) na realizację zadań przedsięwzięcia pn. „Budowa kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Słodków Kolonia, i Żuki".

2. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2016 roku.

§ 2. Zobowiązanie z tytułu pożyczki długoterminowej, o której mowa w § 1, zostanie pokryte z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej.

§ 3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie pożyczki, o której mowa w § 1, w kwocie do dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych, odsetek oraz kosztów z tym związanych, pobranej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w postaci weksla „in blanco".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda