UCHWAŁA NR XXI/129/16 RADY GMINY TUREK z dnia 25 maja 2016 r.


Uchwała Nr XXI/129/16
Rady Gminy Turek

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały nr 303/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020" Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Turek zgłasza do udziału w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"  następujące  sołectwa:

1. Kaczki Średnie

2. Kalinowa

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda