Obwieszczenie

Turek,  dnia 14 lipca 2016 r.

     WÓJT GMINY                             

           TUREK

GKI-GP.6733.7.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778) Wójt Gminy Turek zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 63, 68/1, 68/9  obręb Żuki,  gmina Turek,      

  Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w w/w sprawie.

   

     Jako miejsce składania uwag i wniosków ustala się siedzibę Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek pokój nr 32.

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta Gminy

Z-ca Wójta Gminy

Katarzyna Skotarek