Obwieszczenie

Turek,  dnia 14 października 2016 r.

     WÓJT GMINY                             

           TUREK

     GKI-GP.6733.20.2016

 

OBWIESZCZENIE


          Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778) Wójt Gminy Turek zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 181/8, obręb Słodków Kolonia, gmina Turek,      

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w w/w sprawie.

   

     Jako miejsce składania uwag i wniosków ustala się siedzibę Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek pokój nr 32.

 

 

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

/-/ Katarzyna Skotarek