UCHWAŁA NR XXIV/146/16 RADY GMINY TUREK z dnia 05 września 2016 r.


Uchwała Nr XXIV/146/16
Rady Gminy Turek
z dnia 05 września 2016 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabieniec.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej w miejscowości Grabieniec przedstawionej na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały określającym jej przebieg, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 172/11 i 172/17, oznaczonej kolorem zielonym, nadaje się nazwę „ Leśne Wzgórze".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

 
jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5469