UCHWAŁA NR XXVI/152/16 RADY GMINY TUREK z dnia 24 października 2016 r.


UCHWAŁA NR XXVI/152/16
Rady Gminy Turek
z dnia 24 października 2016 r.


w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=6300