Uchwała Nr XXVI/153/16 Rady Gminy Turek z dnia 24 października 2016 r.


Uchwała Nr XXVI/153/16

Rady Gminy Turek
z dnia 24 października 2016 r.  

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016. 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d , pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz art. 212,214,215,222,223,235-237 i 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1
W Uchwale nr XVI/91/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:
· Uchwałą Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,
· Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek,
· Uchwałą Nr XIX/114/16 Rady Gminy Turek z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr XX/123/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr XXII/138/16 16 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr  XXIII/140/16 Rady Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
· Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 29  czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016 w całości uchylonego Zarządzeniem Wójta Gminy Turek Nr 26/2016 z dnia 30 czerwca 2016.
· Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Uchwałą Nr  XXIV/148/16 Rady Gminy Turek z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016
· Zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 49/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,
· Zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2016,

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1  dochody budżetu zwiększa się do kwoty 34 099 981,26 zł z tego:


·        Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 33 347 002,37zł
·        Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 752 978,89 zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się  do kwoty 36 498 046,87 zł z tego:
·        Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 29 794 214,62 zł
·        Wydatki majątkowe zmniejsza  się do kwoty 6 703  832,25 zł

3. W
§ 3 Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 2 398 065,61 zł

4.
W § 4 zmniejsza się łączną planowaną kwotę przychodów budżetu do kwoty  3 307 065,61 zł. (zmniejsza się o kwotę 470 000,00zł Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy do kwoty 997 020,00zł  oraz o kwotę  329 277,24 zł Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 2 310 045,61zł , )

5. W
§  6 zmniejsza się określony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 2 810 045,61 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu pozostaje bez zmian.

6. W załączniku Nr 1 Dochody  do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 125 555,75 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

·        W planie dochodów wprowadza się: 

Dział Rozdział Paragraf Kwota
758 75814 2030 61 644,87zł
758 75814 6330 57 605,89zł
801 80101 2440 4 040,00zł
 
 ·        W planie dochodów zwiększa się:

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
751 75101 2010 1 800,00zł 11 176,00zł
801 80101 2010 190,00zł 39 977,11zł
801 80110 2010 274,99zł 26 624,14zł
 
7.
W załączniku Nr 2 Wydatki do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zmniejszając wydatki budżetu o kwotę 673 721,49 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:   ·        W planie wydatków zwiększa się: 

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
010 01010 4300 9 000,00zł 127 000,00zł
600 60016 4270 30 000,00zł 127 500,00zł
700 70005 4300 1 200,00zł 38 200,00zł
700 70005 4480 60 000,00zł 261 200,00zł
700 70005 4530 10 000,00zł 48 000,00zł
750 75023 4170 25 000,00zł 76 650,00zł
750 75023 4210 233,52zł 112 676,08zł
750 75023 4360 5 000,00zł 21 600,00zł
751 75101 4210 1 800,00zł 11 176,00zł
754 75412 6230 20 000,00zł 121 000,00zł
801 80101 4240 202,95zł 63 696,16zł
801 80101 4700 4 040,00zł 4 640,00zł
801 80104 4330 272 000,00zł 1 072 000,00zł
801 80106 4010 132,00zł 355 898,00zł
801 80110 4210 2,75zł 42 266,24zł
801 80110 4240 272,24zł 52 357,90zł
853 85305 2310 26 000,00zł 92 000,00zł
854 85412 4300 15 000,00zł 157 000,00zł
921 92109 4300 12 252,00zł 27 012,00zł
921 92109 6060 9 223,28 zł 37 373,28 zł
921 92116 2480 2 000,00zł 81 200,00zł
926 92601 6050 14 037,87zł 52 832,63zł
926 92605 4210 600,00zł 21 200,00zł
926 92605 4300 1 400,00zł 27 900,00zł
 
 ·        W planie wydatków zmniejsza się: 

Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianie
010 01010 6050 574 960,00zł 3 739 267,00zł
600 60016 6050 586 000,00zł 1 492 897,38zł
750 75023 4270 5 000,00zł 151 000,00zł
801 80101 4010 132,00zł 3 845 541,00zł
801 80101 4210 12,95zł 175 042,95zł
921 92109 4210 10 440,21zł 132 096,86zł
921 92109 4270 740,00zł 9 106,22zł
921 92195 4210 11 744,84zł 58 591,35zł
921 92195 4300 2 264,82zł 96 840,00zł
921 92195 6050 1 823,28zł 90 704,58zł
 
8. Załącznik Nr 3 „Wydatki Majątkowe" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

9.
Załącznik Nr 4 „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami „  otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

10.
Załącznik Nr 5 „ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały .

11.
Załącznik Nr 6 „ Przychody i Rozchody Budżetu" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12.
Załącznik Nr 8 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. Załącznik Nr 10 „Fundusz Sołecki „ otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2
.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki: