Ogłoszenie Wójta Gminy Turek


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TUREK

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenów w obrębie Cisew i Grabieniec"

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), oraz na podstawie art. 39 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Turek uchwały Nr XXX/184/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla terenu w obrębie Cisew i Grabieniec obejmującego obszary określone na mapach stanowiących załączniki graficzne do tej uchwały: działkę o nr ewid. 181 w obrębie Grabieniec oraz działki o nr ewid. 988, 989, 1016 w obrębie Cisew.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Turku przy ulicy Ogrodowej 4, 62-700 Turek w terminie do dnia 8 marca 2017 r. na piśmie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

   

WÓJT GMINY TUREK
/-/ KAROL MIKOŁAJCZYK