XXXVIII Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

9 października 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XXXVIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Turek.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2017 roku.
7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin;

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok";

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Obrzębin;

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Obrzębin;

- w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r. zmienionego Uchwałą nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r. oraz Uchwałą nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r.;

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla terenu w obrębie Chlebów;

- w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017;

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.

8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
10. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda