UCHWAŁA NR XLI/262/17 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XLI/262/17
Rady Gminy Turek

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XL/251/17 Rady Gminy Turek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 19 ust. 1 lit. „a” i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785) oraz art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) i pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 800) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W  Uchwale nr XL/251/17 Rady Gminy Turek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Opłatę targową pobiera w drodze inkasa Pani Jadwiga  Kowalska, zam. Cisew, za wynagrodzeniem w wysokości 60% zebranej opłaty targowej”.

§ 2. Pozostała treść Uchwały nr XL/251/17 Rady Gminy Turek z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r. i ma zastosowanie do opłat należnych w 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda


Informacja o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym: 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=8661