UCHWAŁA NR XLVII/301/18 RADY GMINY TUREK z dnia 26 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/301/18
Rady Gminy Turek

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy  Turek do zaopiniowania jednostkom pomocniczym z terenu Gminy Turek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się opracowany projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Turek do zaopiniowania jednostkom pomocniczym z terenu Gminy Turek, tj. sołectwom: Albertów, Budy Słodkowskie, Cisew, Chlebów, Dzierżązna, Grabieniec, Kalinowa, Korytków, Kaczki Średnie, Kowale Księże, Obrębizna, Obrzębin, Pęcherzew, Szadów Księży, Słodków, Słodków Kolonia, Turkowice, Wietchinin, Warenka, Żuki.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Turek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki: