Zapytanie ofertowe


Informacje o ogłoszeniu


Data publikacji ogłoszenia

08-01-2019

Termin składania ofert

16-01-2019

Numer ogłoszenia

1159161

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrzębin i Słodków Kolonia” NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 16 stycznia 2019 r. , godz. 12.00,
w terminie do dnia 16 stycznia 2019 r. , godz. 12.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Skotarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

63 279 40 71

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrzębin – długość około 421,0 mb oraz Słodków Kolonia – długość około 1 452,0 mb. Zakres zamówienia podzielony jest na trzy etapy zgodnie z załącznikiem 3a, 3b i 3c. Projektowana kanalizacja ma umożliwiać podłączenie istniejących i realizowanych budynków do przyłączenia – około 60. Dla każdej przyłączanej nieruchomości należy zaprojektować wyjście kanalizacyjne grawitacyjne zakończone studnią kanalizacyjną w jej granicy. Dane zawarte w załącznikach 3a, 3b i 3c mogą ale nie muszą być wykorzystane do oszacowania rozmiaru prac projektowych.
Rodzaje i długości kanałów muszą być wystarczające do odbioru ścieków ze wszystkich nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, położonych w miejscowości Obrzębin i Słodków Kolonia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: turecki Miejscowość: Turek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projektowana kanalizacja ma umożliwiać podłączenie istniejących i realizowanych budynków do przyłączenia – około 60. Dla każdej przyłączanej nieruchomości należy zaprojektować wyjście kanalizacyjne grawitacyjne zakończone studnią kanalizacyjną w jej granicy.

Przedmiot zamówienia

2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
- Opracowanie projektu na dostarczonych przez Zamawiającego podkładach mapowych;
- Uzyskanie zgód w formie umów z załącznikiem graficznym z właścicielami działek przez które przebiega projektowana kanalizacja sanitarna (treść umowy należy uzgodnić z Zamawiającym);
- Opracowanie niezbędnych dokumentów (wniosków) do uzyskania wymaganych przepisami opinii, uzgodnień oraz decyzji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych;
- Opracowanie pięciu egzemplarzy projektu budowlanego-wykonawczego dla etapu I, II i III, w tym 1 egz. edytowalna wersja elektroniczna, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań. Część rysunkowa dokumentacji winna zawierać oznaczenie projektowanych obiektów, granic nieruchomości, zwymiarowanie wszystkich projektowanych obiektów oraz wszystkie wymagane uzgodnienia branżowe;
- Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla etapu I, II i III (2 egz.), w tym 1 egz. edytowalna wersja elektroniczna;
- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla etapu I, II i III – 2 egz., w tym 1 egz. edytowalna wersja elektroniczna;
- Wykonanie przedmiarów robót dla etapu I, II i III w 2 egz., w tym 1 egz. edytowalna wersja elektroniczna.

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin, w którym Projektant wykonywał będzie swoje obowiązki w zakresie realizacji zadania przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że wykonał jako projektant minimum 2 (dwa) projekty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł (brutto) każdy w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane, na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 1a. Dokument należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Projektant musi wykazać, że posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń.

Potencjał techniczny

Brak.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

• cena 60%,
• doświadczenie 40%.

1. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali do 60 punktów, w następujący sposób:
C = (Cncb/Cbob) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów za cenę,
Cncb - najniższa cena brutto,
Cbob - cena brutto oferty badanej.
2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium doświadczenia ustalony będzie w skali do 40 punktów, w następujący sposób:
Przyznanie punktów za kryterium „Doświadczenie” opierać się będzie na ocenie załączonego przez Wykonawcę dokumentu pn. „Wykaz Doświadczenia” (wg Załącznika nr 1A do Zapytania ofertowego)
Punkty przyznawane będą za wykazanie dodatkowego doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia na następujących stanowiskach i w oparciu o poniżej wskazane zasady:
1) doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Zamawiający przyzna po 20 pkt za każdy wykonany projekt jednak nie więcej niż 40 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA TUREK

Adres

62-700 Turek

wielkopolskie , turecki

Numer telefonu

632794060

NIP

6681857956

Tytuł projektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Słodków, Kaczki Średnie i Cisew

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0066/17-00


Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Do pobrania: