Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Turek z dnia 30 listopada 2018 r.


Uchwała Nr II/5/18
Rady Gminy Turek

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje

§ 1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie:

1. Joanna Jasnowska,

2. Barbara Przysło,

3. Marcin Rosiakowski.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda